Sound
ON / OFF

Ochrana proti povodním

Úvodem

Voda je základem života na zemi, ale i nespoutaný živel, proti kterému je třeba se účinně a preventivně bránit. Ekonomickou činností člověka došlo k významným změnám v rázu krajiny. Byly osídleny oblasti v místech, která patřila v minulosti do záplavových oblastí. Vyšší půdní eroze v důsledku intenzivní zemědělské činnosti, těžby lesů, snížení podílu lužních lesů a porostů, postupná změna klimatu a řada dalších vlivů způsobují, že voda není v těchto oblastech absorbována a do jisté doby účinně zadržována, nýbrž při přívalových deštích či tání sněhu velmi rychle odtéká do koryt potoků a řek. Ani velké vodohospodářské stavby na jednotlivých řekách pak v tomto případu nejsou schopny zachytit velké množství vody.

O výsledku síly vodního živlu jsme se v uplynulých několika letech názorně přesvědčily při ničivých povodních na Moravě i v Čechách viz www.povodne.cz

Dosavadní metody výstavby hrází z pytlovaného písku představují časově náročnou operaci spojenou s velkým množstvím pracovních sil, přemísťováním velkého množství materiálu na velké vzdálenosti, jakož i náročnosti následného odklizení pískových bariér. Obdobné platí i pro sypání hráze ze štěrku či zeminy.

Proto byl ve světě hledán způsob výstavby mobilních a vysoce účinných přehrad, jejichž výšku by bylo možné i zvýšit na již postavené hrázi, pokud by docházelo k dalšímu zvyšování vodní hladiny. Na tento systém byly kladeny následující požadavky:

  1. vysoká mobilita a rychlost stavby hráze s minimálním množstvím pracovníků
  2. vysoká stabilita a pevnost postavené hráze proti tlaku vody, jakož i proudovému zatížení
  3. minimální nároky na přepravu
  4. využití všude dostupných materiálů pro stavbu hráze
  5. možnost mnohonásobného využití hráze a tím i její ekonomičnost
  6. možnost stavby hráze i na nerovném a různorodém povrchu
  7. možnost stavby nejen rovných, ale i lomených hrází různých geometrických obrazců
  8. možnost stavby hráze v již zatopeném okolí
  9. využití hráze i pro jiné ekonomické účely např. opravy vodohospodářských děl, stavba dočasných koupališť či vysušování kontaminovaných odpadů

Systém AQUA Bariéry byl vynalezen a patentován ve Švédsku v polovině 90-tých let minulého století. Splňuje bezezbytku na něj kladené výše uvedené požadavky. Ke stavbě využívá všudepřítomné Europalety či dřevěné přířezy a desky s ocelovým systémem jejich ukotvení a plastovou krycí fólií.

Byl kladně testován několika výzkumnými ústavy. Co však je nejdůležitější? V praxi zachránil již řadu průmyslových a obytných oblastí, řadu lidských životů a mnohamiliardové hodnoty.

Tento systém Vám níže, jako výhradní zastoupení, představujeme včetně referencí a řadou fotografické dokumentace.