Sound
ON / OFF

Otázky a odpovědi

Otázka:
Dokáží Aquabariéry odolat náporové vodě?
Odpověd:
Poslení náporové zkoušky byly provedeny v roce 2001 v Itálii. Byla postavena hráz z Aqua ve výši 125 cm a proti hrázi bylo prudce otevřeno koryto řeky tak, aby simulovalo například prudké protržení hráze rybníku, tzn. hráz musela udržet prudkou tlakovou vodní vlnu bez poškození a musela následně zadržet vodu v připraveném rezervoáru. Celá hráz se po prudkém nárazu vody celkově posunula o pouhé 3 cm zpět a spolehlivě zadržela nejen přívalovou vodu, ale i ostatní přitékající vodu. Proto byly vydány mezinárodně platné atesty pro tento způsob protipovodňové ochrany

Otázka:
Dokáže AB odolat tsunami? či protržení vodní přehrady?
Odpověd:
Určitě neodolá. Naštěstí naše země je vnitrozemská a takovéto nebezpečí nehrozí. Pokud narážíte například na problém protržení přehrady, pak by zajisté došlo k tomuto jevu vyvolaného prudkou vodní vlnou, které by však těžko odolávaly jakákoliv betonová či mobilní protipvodňová hrazení. V tomto směru však není třeba se obávat tohoto nebezpečí, protože stav přehrad a jejich hladin je velmi pečlivě a zodpovědně kontrolován a je prováděna pravidelná regulace vodního toku. Proto v tomto směru není třeba se obávat takto vzniklého nebezpečí. Proto bych se spíše zaměřil na preventivní ochranu protržení hráze rybníků, či požárních nádrží, (tyto jevy jsou časté), kde AB spolehlivě udrží nápor vody.

Otázka:
Proč dochází stále častěji k povodním??
Odpověd:
Povodně byly, jsou a budou. Faktorů pro vznik povodní je celá řada, na které nelze v krátkosti odpovědět, lze však v krátkosti shrnout do několika bodů: a) vliv globálního oteplení planety a tím i změna klimatu v jednotlivých částech planety b) vliv lidského faktoru na změnu okolního prostředí - změna charakteru lesních porostů - rekultivace půdy a porostů - likvidace lužních lesů - betonomegalománie v usměrňování vodních toků - neudržované meliorace polí po privatizaci pozemků a řada dalších faktorů. Největším problémem tedy zůstává ekonomická aktivita člověka a poněkud zastíněné respektování přírodních zákonů.

Otázka:
Máme rodinný domek v záplavové oblasti a pojišťovny nás odmítají nadále pojistit. Jak bychom mohli dále postupovat?
Odpověd:
V roce 2003 jsme oslovili Svaz pojišťoven s návrhem na snížení pojistného pokud pojistitel zajistí na své náklady protipovodňová opatření. Návrh byl sice kvitován, ale dosud nerealizován. V zásadě lze říci, že by pojišťovny měly reagovat obdobně jako například při zajištění objektu alarmem, mřížemi a dalšími bezpečnostními zařízeními. Proto bych doporučoval obnovit Vaše jednání s pojišťovnou při Vašem konkretním návrhu na realizici protipovodňových opatření.

Otázka:
Vaše technické řešení protipovodňových opatření by vyhovovalo podmínkám v naší obci. Nemáme však k dispozici finanční prostředky pro zajištění nákupu těchto bariér a další fin. prostředky od státu nejsou zajištěny. Můžete nám pomoci?
Odpověd:
Program Aqua Bariér byl zahrnut v r. 2003/4 do municipálního programu ČSOB pro města a obce, tzn. bylo by možné tuto investiční činnost realizovat v rámci tohoto programu. Doporučuji Vám proto se spojit s nejbližší pobočkou ČSOB a projednat bližší podmínky. Je to jedna z variant možnosti profinancování.